ادامه کار ورشکسته توسط طلبکاران

اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود‌مدیر تصفیه این ماموریت را بدهند.

رجوع کنید به ماده ۵۰۷ قانون تجارت