نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲

۲/۷/۹۲
۱۳۱/۹۲/۷
۹۳۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
چنانچه یک دوم حبس محکوم­علیه مشمول عفو قرار گیرد آیا وی میتواند بلافاصله تقاضای آزادی مشروط نماید یا اینکه ملاک تحمل مقدار قانونی حبس است تا بتواند از این امتیاز بهره مند گردد.
نظریه مشورتی:
ملاک استفاده از آزادی مشروط تحمل محکومیت حبس مندرج در حکم است، نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری ار عفو تقلیل یافته است وباید به اجرا درآید.