مطالبات وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم ‌الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق ‌مقررات اجرائی مالیات‌ های مستقیم قابل وصول خواهد بود.