طرح دعوا از طرف شرکت توسط متصدیان تصفیه

متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

رجوع کنید به ماده ۲۰۹ قانون تجارت