ماده ۲ تصویب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی

خدمات مالی زیر، موضوع بند «الف» ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف‌کننده می‌باشد:
الف‌- خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری.
ب‌- خدمات بیمه‌ای.
ج‌- خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری.