ماده ۳۲ قانون معادن

به موجب قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ نسخ شده است

بعدی ❭