ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

در صورت استعفا، فوت‌، عزل یا حجر مدیر یامدیران قبل از انقضای مدت‌، مجمع عمومی فوق‌العاده‌، به منظور انتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۰/۲۸) - در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیات‌مدیره به جهات فوق از هیات مدیره خارج شوند، مجمع عمومی‌ فوق‌العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۰/۲۸) - در صورت خودداری شرکا از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وزارت مسکن و شهرسازی حسب تقاضای لااقل سه نفر از شرکا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام خواهد نمود مگر آنکه تعداد آپارتمان‌ها از ده واحد کمتر باشد که در این صورت تقاضای یک نفر از شرکا کافی خواهد بود.

بعدی ❭