به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷/۴/۳ هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:
۱- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصرا در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل،اعمال و احکامی را شناسایی و اجراء خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
تبصره - رعایت اصل یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.