پرداخت قبل از موعد وجه برات

شخصی که وجه برات را قبل از موعد تادیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است.

رجوع کنید به ماده ۲۵۶ قانون تجارت