ارتکاب جرائم علیه امنیت در زمان جنگ

هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم ‌می‌گردد.

رجوع کنید به ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی