تکلیف مدیر تصفیه در اقدامات تامینی جهت حفظ حقوق ورشکسته

مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به ماموریت اقدامات تامینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل‌آورد.

رجوع کنید به ماده ۴۶۱ قانون تجارت