سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله

هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب ‌مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی