ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسراهای کل کشور ابلاغ خواهد شد.

بعدی ❭