وضع اندوخته قانونی در شرکت سهامی

از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته قانونی‌موضوع شود هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.

رجوع کنید به ماده ۲۳۸ قانون تجارت