کمیسیون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در موسسات مشمول قانون را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.