موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه ‌گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه‌ ندارد.
تبصره - نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره میگردد، از نظر این قانون موسسه دولتی شناخته میشود.