ماده 11 آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری

موسسه‌ای می‌تواند به امر میانجیگری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:
الف - با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.
ب - میانجیگری در زمره موضوع فعالیت آن موسسه باشد.
پ - موسس یا موسسان آن و میانجیگرها دارای شرایط مقرر در ماده (10) این آیین‌نامه باشند.
ت - موسس یا موسسان و افراد شاغل در موسسه که به امر میانجیگری می‌پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره - کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌توانند میانجیگر و یا متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری شوند.