ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

بعدی ❭