اعمال مقررات ق.ت در مورد شرکت تضامنی در رابطه با شرکت نسبی

دستور ماده ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.

رجوع کنید به ماده ۱۸۵ قانون تجارت