ماده ۶ دستورالعمل اجرایی اصل 142 قانون اساسی

دفتر با استفاده از روشهای گوناگون و با بررسی و کارشناسی لازم نسبت به رفع نقص،ابهام و اجمال محتویات اظهارنامه‌ها و سایر اطلاعات مربوط به دارایی مشمولان و همچنین جمع‌بندی آنها،موضوع رسیدگی را تسهیل می‌نماید.

بعدی ❭