نظریه مشورتی شماره ۷/۴۲۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۷

سوال: در مواردی که حقانیت خواهان در دادگاه احراز نمیشود، استفاده از کدام یک از عبارات زیر «بطلان دعوی»، «بیحقی خواهان» و «عدم ثبوت دعوی» هنگام صدور رای صحیح است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند، بنابراین در امور مدنی، هرگاه دادگاه با توجه به دلایل ابرازی توسط خواهان و نیز انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهت کشف حقیقت ضروری بوده، نتواند حقانیت خواهان را احراز نماید، حکم به «بیحقی خواهان» یا «بطلان دعوی» یا «عدم ثبوت دعوی» را صادر می نماید و استفاده از عبارات «بطلان دعوی» یا «بیحقی خواهان» و یا «عدم ثبوت دعوی» تفاوتی ندارد.

نظریات مشورتی