شرکت سهامی و عرضه عمومی حق تقدم استفاده نشده یا سلب شده

در صورتی که حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت‌مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۱۷۲ قانون تجارت