الزامی بودن اعتراض عدم تادیه

نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد.

رجوع کنید به ماده ۲۸۲ قانون تجارت