مدیریت شرکت مختلط سهامی

مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.

رجوع کنید به ماده ۱۶۴ قانون تجارت