ماده ۲۴ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

روسای زندان‌ها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند.

بعدی ❭