ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده
۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال
۴ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.
تبصره ـ مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

بعدی ❭