ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

مواردی که در این آیین‌نامه قید نشده تابع مقررات قانون تامین اجتماعی است.