انحصار حق استفاده از اسم تجارتی ثبت شده

اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یکی باشد.

رجوع کنید به ماده ۵۷۸ قانون تجارت