ماده ۸ قانون نظام صنفی کشور

اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسوولیت‌های مقرر در این قانون است.

بعدی ❭