داده های شخصی گروهی داده هایی هستند که دسترسی به یکی از آنها، افشای داده های دیگران را به دنبال دارد و مصادیق مهم و رایج آنها عبارتند از:
۱. مشخصات اعضای خانواده
۲. مشخصات همکلاسی ها
۳. مشخصات دوستان نزدیک
۴. مشخصات هم دوره ایها
۵. مشخصات همکاران
۶. مشخصات همسایگان
۷. مشخصات همسفران