ترتیب تقسیم سود در شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

رجوع کنید به ماده ۱۱۹ قانون تجارت