تعهدات صندوق

ماده ۶

صندوق عهده دار انجام تعهدات زیر طبق مقررات این آیین‌نامه است .
الف - پرداخت مستمری بازنشستگی
ب - پرداخت مستمری از کارافتادگی دائم یا موقت
ج - پرداخت مستمری بازماندگان

بخش اول - مستمری بازنشستگی [ ماده 7 تا ماده 8 ]
بخش سوم - مستمری بازماندگان [ ماده 12 تا ماده 13 ]
بعدی ❭