ماده ۱۴۵ قانون تجارت

شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

بعدی ❭