استحقاق اخذ حق دلالی

دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

رجوع کنید به ‌ماده ۳۴۸ قانون تجارت