اصل ۱۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

بعدی ❭