ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

بعدی ❭