ماده ۳۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

شرکت‌های پخش،فروشگاه‌ها،سوپر مارکتها،تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی می‌باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

بعدی ❭