ماده ۳ قانون حمایت خانواده 1391

قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

بعدی ❭