دفن جسد مقتول قبل از اطلاع به مامورین

هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی