در صورتی که کسی به دو عنوان ذی‌سهم باشند فقط حق دریافت سهم زیادتر را خواهد داشت.