‌ماده ۱۱ قانون تملک آپارتمان‌ها

دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد.
‌دولت مامور اجرای این قانون است.

بعدی ❭