عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود.