توقف عملیات کاهش اختیاری سرمایه در شرکت سهامی

در مهلت دو ماه مذکور در ماده ۱۹۳ و هم چنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش‌سرمایه ممنوع است.

رجوع کنید به ماده ۱۹۵ قانون تجارت