نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲

شماره پرونده ۱۳۵۸ ـ ۱۳۷ـ ۹۲
سوال
پس از صدور قرار تامین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تامین اقدامی نمی کند. محکوم ­ له دیگر در پرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی­ تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. در چنین فرضی، آیا محکوم‌له موصوف می­ تواند تقاضای رفع اثر از تامین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟
نظریه شماره۱۷۷۵/۹۲/۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در امورمدنی درخواست تامین خواسته نموده و با صدور قرار تامین خواسته و علیرغم انقضاء مهلت ده روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تامین خواسته را نمی نماید، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخل حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را با توجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.