ماده ۶۶۱ قانون مدنی

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

بعدی ❭