نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵

۱۵/۷/۹۲
۱۳۷۷/۹۲/۷
سوال:
احتراما با توجه به اینکه در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات­های خاصی تعیین شده است چنانچه نوجوان شانزده ساله مرتکب حمل ۵۰۰ گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده ۸۹ مجازات مرتکب تعیین شود یا بند ۶ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر.
نظریه مشورتی:
درنظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲شورای نگهبان آمده است که : هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، لذا در هر مورد که حکم خاصّی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود. امّا در مواردی که قانون ساکت است،‌ مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می باشد. با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات واقدامات تامینی وتربیتی اطفال ونوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدّر حکم خاصّی وجود ندارد، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می باشد ومتهّم باید بر اساس بند الف ماده ۸۹قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تعیین مجازات شود.