مسئولیت ارسال‌کننده در رابطه با عیوب ناشی از عدل‌بندی

ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود - خسارات بحری (‌ آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به‌عهده ارسال‌کننده است.

رجوع کنید به ماده ۳۸۰ قانون تجارت