عدم تلازم ورشکستگی شرکت تضامنی و شرکای آن

ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

رجوع کنید به ماده ۱۲۸ قانون تجارت