آیین‌نامه اسم تجارتی

وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.

رجوع کنید به ماده ۵۸۲ قانون تجارت