مسئولیت دلال به هنگام تضمین اعتبار طرف معامله

هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

رجوع کنید به ماده ۳۴۵ قانون تجارت